Regulamin treningów

 

 1. Organizatorem szkoleń narciarskich („Szkolenie”) jest Nartomaniak sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000604039) („Organizator”).
 2. W Szkoleniach mogą brać udział wszyscy zainteresowania nauką i doskonaleniem jazdy na nartach, w tym jazdy sportowej na tyczkach, po uprzednim przesłaniu zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej nartomaniak.pl i zawarciu stosownej umowy z Organizatorem.
 3. Szkolenia odbywają się wyłącznie we wskazanych przez Organizatora miejscach i ośrodkach narciarskich i w wyznaczonych przez Organizatora terminach.
 4. Każdy uczestnik Szkolenia zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i reguł porządkowych obowiązujących w miejscu, w którym organizowane są Szkolenia, a także regulaminu danego Szkolenia, o ile Organizator przyjmie taki regulamin.
 5. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do posiadania kasku ochronnego i odpowiednich ochraniaczy, a także odpowiedniego sprzętu. Organizator nie zapewnia uczestnikom żadnego sprzętu.
 6. Zabrania się jazdy na nartach w rozpuszczonych włosach. Jazda w taki sposób może narazić uczestnika na zahaczenie lub zaczepienie o element wyciągu narciarskiego.
 7. Zabrania się ubierania szalików wystających spod stroju, jak również innych części garderoby, które mogłyby narazić uczestnika Szkolenia na zahaczenie lub zaczepienie o element wyciągu narciarskiego lub innego narciarza.
 8. Każdy uczestnik Szkolenia z zakresu jazdy sportowej na tyczkach („Trening”) powinien mieć na uwadze niebezpieczeństwo uderzenia w tyczkę oraz powinien uwzględniać możliwość wjazdu przypadkowych narciarzy na slalom.
 9. Każdy uczestnik Treningu narciarskiego startuje na trasę slalomu po wyraźnym sygnale startowym osoby prowadzącej Treningi.
 10. Na wyznaczonej trasie slalomu mogą znajdować się tylko uczestnicy zgłoszeni do Treningu.
 11. Uczestnicy Szkoleń biorą udział w Szkoleniach na własną odpowiedzialność.
 12. Każdy uczestnik Szkolenia zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia, które obejmuje ochroną ubezpieczeniową udział w Szkoleniu, w tym ubezpieczenia OC, KL i NNW.
 13. Każdy uczestnik Szkolenia zobowiązany jest stosować się do poleceń instruktora Szkolenia lub pracownika obsługi wyciągu, pod rygorem wydalenia ze Szkolenia.
 14. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych w miejscu odbywania Szkolenia.
 15. Każdy uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Szkoleń.
 16. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez uczestnika Szkolenia, osoba prowadząca Szkolenie uprawniona jest do wykluczenia takiego uczestnika ze Szkolenia. W takiej sytuacji zwrot opłaty za Szkolenie i karnet nie przysługuje.
 17. Osobami upoważnionymi do prowadzenia treningów z upoważnienia Organizatora są trenerzy wskazani na stronie.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyny.