OWU

 1. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
  • Organizator zobowiązuje się do zorganizowania Szkolenia w sposób profesjonalny, z najwyższą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Regulaminem prowadzenia szkoleń narciarskich Nartomaniak.pl dostępny na stronie nartomaniak.pl („Regulamin”).
  • Organizator zobowiązuje się zapewnić, że zajęcia w ramach Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.
  • Organizator zobowiązuje się do udzielenia pomocy Uczestnikowi, w szczególności do udzielenia:
   • odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej,
   • pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej,
   • oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.
 1. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
  • Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej.
  • Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że każdy uczestnik Szkolenia, który został zgłoszony przez Uczestnika będzie przestrzegał przepisów i reguł porządkowych obowiązujących w hotelach, ośrodkach i innych miejscach, w których realizowana jest impreza turystyczna.
  • Uczestnik zobowiązuje się zweryfikować, czy w stosunku do uczestników Szkolenia zgłoszonych przez Uczestnika występują jakiekolwiek przeciwskazania, w tym zdrowotne, do udziału danego uczestnika w Szkoleniu, a w przypadku zaistnienia takich przeciwskazań zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości, Organizator może żądać wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów w tym zakresie.
  • Uczestnik zobowiązuje się zapoznać uczestników Szkolenia zgłoszonych przez Uczestnika z Regulaminem oraz zapewnić przestrzeganie przez takich uczestników Szkolenia Regulaminu.
  • Uczestnik zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom Szkolenia, których zgłosił do Szkolenia odpowiedni sprzęt narciarskiego, w tym kask, umożliwiający udział w Szkoleniu.
 2. WSPÓŁPRACA STRON
  • Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w zakresie organizacji i realizacji Szkolenia.
 3. CENA
  • Wynagrodzenie Organizatora z tytułu organizacji Szkolenia płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
  • Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizator faktur w formie elektronicznej, tj. w pliku *.pdf, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, o ile zajdzie konieczność wystawienia faktury.
  • Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora kwotą wpłaty.
  • Brak wykorzystania przez Uczestnika lub uczestników zgłoszonych przez Uczestnika jakichkolwiek świadczeń objętych Umową z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, w tym na skutek siły wyższej lub warunków pogodowych, nie może stanowić podstawy do obniżenia ceny Szkolenia lub żądania zwrotów pieniężnych za niewykorzystane usługi.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • Organizator oświadcza, że jest odpowiedzialna za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych niniejszą Umową.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujemne następstwa nieujawnienia informacji dotyczących zdrowia uczestników Szkolenia, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia danego uczestnika Szkolenia lub stanu zdrowia i życia innych uczestników Szkolenia.
  • Organizator oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje uczestników Szkolenia powstałe w trakcie Szkolenia, a wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu lub niestosowania się do instrukcji i poleceń instruktorów.
 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  • Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkolenia przed rozpoczęciem Szkolenia skutek złożenia przez Uczestnika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na rzecz Organizatora. Za datę odstąpienia uznaje się datę doręczenia oświadczenia Organizatorowi.
  • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone na piśmie lub przesłane na adres e-mail wskazany zgodnie z Umową.
  • W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kwoty zadatku oraz faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów organizacji Szkolenia.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  • Uczestnik może bez zgody Organizatora i w dowolnym czasie, przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Szkoleniu wszystkie przysługujące mu z Umowy uprawnienia oraz obowiązki. Zawiadomienie o przeniesieniu uprawnień i obowiązków z Umowy musi być dostarczone Organizatorowi na trwałym nośniku.
  • Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy Kodeks cywilnego.
  • Strony oświadczają, że korespondencja drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail jest wiążąca.
  • W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było lub stało się w całości lub w części nieważne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. Wówczas Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu zastąpienia częściowo lub całkowicie nieważnego po stanowienia, postanowieniem skutecznym, które możliwie najlepiej odzwierciedla cel gospodarczy postanowienia, które ma zostać zastąpione.
  • Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.