Regulamin klubu

 

REGULAMIN KLUBU NARCIARSKIEGO NARTOMANIAK

​​ 

 • POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Klub narciarski pn. „Nartomaniak” (dalej „Klub”) prowadzony jest przez spółkę Nartomaniak sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000604039), adres: ul.​​ Jesionowa 32/9, 50-504 Wrocław (dalej „Spółka”).

 • Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa m.in. prawa i obowiązki Członków Klubu, zasady przystępowania do Klubu oraz zasady usuwania Członków Klubu.

 • ZASADY OGÓLNE

 • Klub jest organizatorem zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu narciarstwa alpejskiego oraz całorocznych zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.

 • Zajęcia organizowane są w formie:

  • pojedynczych (maksymalnie 2 godziny) jednostek treningowych, organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego;

  • trzydniowych treningów pn. „NartoWeekend” organizowanych w Polsce i za granicą;

  • kilkudniowych wyjazdów treningowych w Polsce i za granicą.

 • Klubem kieruje Zarząd Spółki.

 • W ramach organizowanych zajęć sportowych Klub​​ uprawniony jest do dokonywania podziału uczestników pod względem wieku i poziomu zaawansowania. Podział ten wyznaczany jest przez Klub, trenera lub instruktora, a ewentualne przeniesienia możliwe tylko i wyłącznie po akceptacji Klubu, trenera lub instruktora.

 • CZŁONKOSTWO W KLUBIE

 • Członkiem Klubu jest osoba, która zainteresowana jest uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub oraz:

  • wypełni formularz zgłoszenia do Klubu dostępny na stronie​​ nartomaniak.pl, który następnie zostanie zaakceptowany przez Zarząd Spółki;​​ 

  • dokona zapłaty opłaty wstępnej z tytułu członkostwa w Klubie;​​ 

  • terminowo dokonywać będzie opłat okresowych z tytułu członkostwa w Klubie;​​ 

  • posiada ważną legitymację potwierdzającą członkostwo w Klubie.

 • Wypełniając formularz zgłoszenia do Klubu, o którym mowa w ust. 1) lit. a) powyżej, Członek Klubu akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 • Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą opiekuna prawnego.

 • Formularze o przyjęcie do Klubu rozpatrywane są wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 31 maja danego roku kalendarzowego, przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego. Formularze przesłane do Klubu w okresie innym niż wskazany powyżej nie będą rozpatrywane lub będą rozpatrywane w okresie późniejszym.

 • Decyzję o przyjęciu do Klubu Spółka podejmuje według własnego uznania, w tym w szczególności nie wymaga uzasadnienia decyzja o odmowie przyjęcia do Klubu.

 • PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

 • Członkowie Klubu uprawnieni są do:

  • Juniorzy (do 16 roku życia - osoby urodzone w 2005 r.​​ lub​​ później):

   • otrzymania Softshella Klubowego, po uiszczenia opłaty wstępnej zgodnie z punktem​​ V. ust. 1)​​ poniżej;

   • uczestnictwa w zajęciach, treningach i wyjazdach kilkudniowych na preferencyjnych warunkach cenowych, każdorazowo określonych w ofercie danego treningu lub wyjazdu na stronie​​ nartomaniak.pl; celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że warunki preferencyjne dla Członków Klubu nie łączą się z innymi promocjami lub gratyfikacjami udzielonymi pojedynczym Członkom Klubu;

   • uczestnictwa w 5​​ (pięciu) pojedynczych treningach​​ narciarskich​​ (jednostkach treningowych) w danym sezonie zimowym bez konieczności uiszczenia opłaty za trening na rzecz Klubu, które odbywają się w dni robocze (od poniedziałku do czwartku) w Ośrodku Góra Dzikowiec w Boguszowie-Gorce lub w Ośrodku NaStoku w Rzeczce; celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że zwolnienie opłaty dotyczy wyłącznie opłaty za trening i w szczególności nie dotyczy opłaty za karnet;

   • uzyskania zniżki 10 zł od ceny regularnej na pojedynczy trening​​ narciarski​​ (jednostkę​​ treningową), który odbywa się w Ośrodku Góra Dzikowiec w Boguszowie-Gorce, w Sokolcu, w Czarnowie, w Stacji Narciarskiej Kamienica lub w Ośrodku NaStoku w Rzeczce;

   • uczestnictwa w przyznawaniu nagród w ramach imprezy zakończenia sezonu pn. NartoSummit;

   • uczestnictwa w​​ rozdaniu​​ nagród dla najlepszych Członków Klubu w danym sezonie narciarskim w ramach imprezy zakończenia sezonu pn. NartoSummit;

   • korzystania z preferencyjnych warunków zakupu sprzętu sportowego i narciarskiego u partnerów Klubu;

  • Seniorzy i Mastersi (od 16 roku życia - osoby urodzone w 2004 r.​​ lub​​ wcześniej):

   • otrzymania Softshella Klubowego, po uiszczenia opłaty wstępnej zgodnie z punktem V. ust. 1) poniżej;

   • uczestnictwa w zajęciach, treningach i wyjazdach kilkudniowych na​​ preferencyjnych warunkach cenowych, każdorazowo określonych w ofercie danego treningu lub wyjazdu na stronie​​ nartomaniak.pl; celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że warunki preferencyjne dla Członków Klubu​​ nie​​ łączą się z innymi promocjami lub gratyfikacjami udzielonymi pojedynczym Członkom Klubu;

   • uczestnictwa w 5 (pięciu) pojedynczych treningach​​ narciarskich​​ (jednostkach treningowych) w danym sezonie zimowym bez konieczności uiszczenia opłaty za trening na rzecz Klubu,​​ które odbywają się w dni robocze (od poniedziałku do czwartku) w Ośrodku Góra Dzikowiec w Boguszowie-Gorce lub w Ośrodku NaStoku w Rzeczce; celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że zwolnienie opłaty dotyczy wyłącznie opłaty za trening i w szczególności nie dotyczy opłaty za karnet;

   • uzyskania zniżki 10 zł od ceny regularnej na pojedynczy trening​​ narciarski​​ (jednostkę treningową), który odbywa się w Ośrodku Góra Dzikowiec w Boguszowie-Gorce, w Sokolcu, w Czarnowie, w Stacji Narciarskiej Kamienica lub w Ośrodku NaStoku w Rzeczce;

   • uczestnictwa w przyznawaniu nagród w ramach imprezy zakończenia sezonu pn. NartoSummit;

   • uczestnictwa w​​ rozdaniu​​ nagród dla najlepszych Członków Klubu w danym sezonie narciarskim w ramach imprezy zakończenia sezonu pn. NartoSummit;

   • korzystania z preferencyjnych warunków zakupu sprzętu sportowego i narciarskiego u partnerów Klubu.

 • Członkowie Klubu zobowiązani są do:

  • przestrzegania niniejszego Regulaminu;

  • przestrzegania regulaminu prowadzenia szkoleń narciarskich Nartomaniak.pl dostępnego na stronie​​ nartomaniak.pl;

  • przestrzegania przepisów i reguł porządkowych obowiązujących w hotelach, ośrodkach i innych miejscach, w których odbywają się treningi i zajęcia sportowe;

  • regularnego i terminowego wnoszenia opłat z tytułu członkostwa w Klubie;

  • pomocy instruktorom lub trenerom w rozstawianiu i zbieraniu tras slalomu w trakcie treningów narciarskich;

  • punktualnego przybywania na zapisane zajęcia;

  • uczestnictwa w zapisanych zajęciach;

  • przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń instruktora lub trenera prowadzonego zajęcia;

  • powiadamiania instruktora lub trenera prowadzącego zajęcia o stanie zdrowia lub kontuzji lub innych okolicznościach ograniczających lub umożliwiających udział w zajęciach;

  • kierowaniu się​​ zasadami współpracy i koleżeństwa w kontaktach z innymi Członkami Klubu oraz uczestnikami treningów;

  • dbałości o powierzony sprzęt będący własnością Klubu;

  • stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie;

  • utrzymywania porządku w miejscach prowadzenia zajęć;

  • promowania Klubu i jego działalności, w tym partnerów, którzy wspierają Klub, w szczególności podczas wydarzeń sportowych i treningów;

  • prezentowania wzorowej, godnej naśladowania, postawy moralnej, która będzie stanowić wzór dla innych narciarzy.

 • Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiedni sprzęt narciarskiego, w tym kask, umożliwiający udział w treningach i zajęciach sportowych. Klub nie zapewnia Członkowi Klubu sprzętu sportowego.

 • Członek Klubu zobowiązuje się zweryfikować, czy​​ w stosunku do niego występują jakiekolwiek przeciwskazania, w tym zdrowotne, do udziału treningu lub zajęciach, a w przypadku zaistnienia takich przeciwskazań zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Klub, trenera lub instruktora. W przypadku powzięcia przez Klub wątpliwości, Klub może żądać wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów w tym zakresie.

 • OPŁATY

 • Członek Klubu obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty wstępnej z tytułu członkostwa w Klubie w terminie 7 (siedmiu) dni od​​ dnia wysłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Klubu („Opłata Wstępna”).

 • Począwszy od drugiego sezonu narciarskiego członkostwa w Klubie,​​ Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania stałej, rocznej opłaty tytułu członkostwa w Klubie („Opłata​​ Stała”). Opłata Stała płatna jest na rzecz Klubu z góry, tj. przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego, do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.

 • Wysokość Opłaty Stałej oraz termin jej zapłaty na rzecz Klubu jest corocznie ustalana przez Zarząd Klubu i publikowana jest na stronie internetowej​​ ​​ nartomaniak.pl.

 • Opłata Wstępna i Opłata Stała płatna jest na rzecz Klubu na rachunek bankowy Spółki wskazany na stronie internetowej​​ nartomaniak.pl.

 • Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Klubu kwotą wpłaty.

 • Brak wykorzystania przez Członka Klubu z jakichkolwiek świadczeń, do których był uprawniony z tytułu członkostwa w Klubie, w tym nieskorzystanie z zajęć lub treningów​​ w szczególności​​ z przyczyn nieleżących po stronie Klubu, w tym​​ na skutek siły wyższej lub warunków pogodowych, nie może stanowić podstawy do obniżenia Opłaty Wstępnej lub Opłaty Stałej lub żądania​​ zwrotu całości lub części tych opłat​​ lub ekwiwalentów​​ pieniężnych za niewykorzystane usługi lub świadczenia.

 • TRENINIGI I ZAJĘCIA

 • Członkowie Klubu​​ uprawnieni​​ są do uczestnictwa w treningach i zajęciach sportowych, po uprzednim zapisaniu się na takie treningi i zajęcia za pośrednictwem strony internetowej​​ nartomaniak.pl.

 • Zasady składania zapisów na treningi, co do których członek Klubu z tytułu członkostwa w Klubie nie ma obowiązku​​ uiszczenia opłaty za trening na rzecz Klubu, każdorazowo określane są w na stronie internetowej​​ ​​ nartomaniak.pl. lub w formularzu zapisów na dany trening. W przypadku braku takich informacji, Członek Klubu zgłasza chęć udziału w takim treningu na adres e-mail​​ info@nartomaniak.pl.

 • Treningi i zajęcia sportowe odbywają się zgodnie z terminarzem i grafikiem określonym na stronie internetowej​​ nartomaniak.pl.

 • Treningi i zajęcia sportowe organizowane przez Klub dostępne są także dla innych uczestników nie będących członkami Klubu. Członkowie Klubu zobowiązani są do poszanowania innych uczestników treningów i zajęć sportowych oraz kierowania się wobec takich uczestników zasadami koleżeństwa, a także zobowiązują się do pomocy oraz wskazówek w zakresie techniki jazdy na nartach.

 • Treningi i zajęcia sportowe odbywają się zgodnie z regulaminem prowadzenia szkoleń narciarskich Nartomaniak.pl dostępnego na stronie​​ nartomaniak.pl.

 • USUNIĘCIE Z KLUBU

 • Klub uprawniony jest do usunięcia Członka z Klubu w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  • naruszenia przez Członka Klubu niniejszego Regulaminu lub innych regulaminów obowiązujących Członka Klubu;

  • działania Członka Klubu na szkodę Klubu;

  • działania Członka Klubu naruszającego dobre imię lub renomę Klubu;

  • nieuczenia przez Członka Klubu Opłaty Stałej w określonym terminie.

 • Usunięcie Członka Klubu następuje w formie oświadczenia Spółki przesłanego do Członka Klubu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Od decyzji o usunięciu z Klubu nie przysługuje odwołanie.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za ujemne następstwa nieujawnienia informacji dotyczących zdrowia Członków Klubu, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia danego Członka Klubu lub stanu zdrowia i życia innych uczestników treningu, zajęć lub szkolenia.

 • Klub, trenerzy oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki​​ oraz kontuzje Członków Klubu powstałe w trakcie treningów lub zajęć, a wynikłych z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub niestosowania się do instrukcji i poleceń trenerów lub instruktorów.

 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywają się treningi i zajęcia.

 • PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

 • Członek Klubu nie może przenieść całości lub części praw i obowiązków wynikających z członkostwa w Klubie na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody​​ Spółki

 • Spółka może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć działalność Klubu.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę odbywa się na zasadach wyrażonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej​​ nartomaniak.pl.

 • Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 • Korespondencja drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail jest wiążąca.

 • Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Spółkę. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej​​ nartomaniak.pl.

 • Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne,​​ pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Członkiem Klubu a Spółką będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwych Sądów​​ powszechnych.

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów. ​​ Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny​​ z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 • Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2020 roku.