fbpx

Regulamin klubu

 

REGULAMIN KLUBU NARCIARSKIEGO NARTOMANIAK

​​ 

 • POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Klub narciarski pn. „Nartomaniak” (dalej „Klub”) prowadzony jest przez spółkę Nartomaniak sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000604039), adres: ul.​​ Jesionowa 32/9, 50-504 Wrocław (dalej „Spółka”).

 • Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa m.in. prawa i obowiązki Członków Klubu, zasady przystępowania do Klubu oraz zasady usuwania Członków Klubu.

 • ZASADY OGÓLNE

 • Klub jest organizatorem zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu narciarstwa alpejskiego oraz całorocznych zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.

 • Zajęcia organizowane są w formie:

  • pojedynczych (maksymalnie 2 godziny) jednostek treningowych, organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego;

  • trzydniowych treningów pn. „NartoWeekend” organizowanych w Polsce i za granicą;

  • kilkudniowych wyjazdów treningowych w Polsce i za granicą.

 • Klubem kieruje Zarząd Spółki.

 • W ramach organizowanych zajęć sportowych Klub​​ uprawniony jest do dokonywania podziału uczestników pod względem wieku i poziomu zaawansowania. Podział ten wyznaczany jest przez Klub, trenera lub instruktora, a ewentualne przeniesienia możliwe tylko i wyłącznie po akceptacji Klubu, trenera lub instruktora.

 • CZŁONKOSTWO W KLUBIE

 • Członkiem Klubu jest osoba, która zainteresowana jest uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub oraz:

  • wypełni formularz zgłoszenia do Klubu dostępny na stronie​​ nartomaniak.pl, który następnie zostanie zaakceptowany przez Zarząd Spółki;​​ 

  • dokona zapłaty opłaty wstępnej z tytułu członkostwa w Klubie;​​ 

  • terminowo dokonywać będzie opłat okresowych z tytułu członkostwa w Klubie;​​ 

  • posiada ważną legitymację potwierdzającą członkostwo w Klubie.

 • Wypełniając formularz zgłoszenia do Klubu, o którym mowa w ust. 1) lit. a) powyżej, Członek Klubu akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 • Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą opiekuna prawnego.

 • Formularze o przyjęcie do Klubu rozpatrywane są wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 31 maja danego roku kalendarzowego, przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego. Formularze przesłane do Klubu w okresie innym niż wskazany powyżej nie będą rozpatrywane lub będą rozpatrywane w okresie późniejszym.

 • Decyzję o przyjęciu do Klubu Spółka podejmuje według własnego uznania, w tym w szczególności nie wymaga uzasadnienia decyzja o odmowie przyjęcia do Klubu.

 • PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

 • Członkowie Klubu uprawnieni są do:

  • Dzieci​​ (Kids)​​ i młodzież​​ (Junior)​​ (do 15​​ roku życia​​ włącznie​​ - osoby urodzone w 2006​​ r. lub później):

   • otrzymania Softshella Klubowego, po uiszczenia opłaty wstępnej zgodnie z punktem V. ust. 1) poniżej;

   • uczestnictwa w zajęciach, treningach i wyjazdach kilkudniowych na preferencyjnych warunkach cenowych, każdorazowo określonych w ofercie danego treningu lub wyjazdu na stronie​​ nartomaniak.pl; celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że warunki preferencyjne dla Członków Klubu nie łączą się z innymi promocjami lub gratyfikacjami udzielonymi pojedynczym Członkom Klubu;

   • uczestnictwa w 5​​ (pięciu) pojedynczych treningach narciarskich (jednostkach treningowych) w danym sezonie zimowym bez konieczności uiszczenia opłaty za trening na rzecz Klubu, które odbywają się w dni robocze (od poniedziałku do czwartku) w Ośrodku Góra Dzikowiec w Boguszowie-Gorce lub w Ośrodku NaStoku w Rzeczce; celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że zwolnienie opłaty dotyczy wyłącznie opłaty za trening i w szczególności nie dotyczy opłaty za karnet;

   • uczestnictwa w przyznawaniu nagród w ramach imprezy zakończenia sezonu pn. NartoSummit;

   • uczestnictwa w rozdaniu nagród dla najlepszych Członków Klubu w danym sezonie narciarskim w ramach imprezy zakończenia sezonu pn. NartoSummit;

   • korzystania z preferencyjnych warunków zakupu sprzętu sportowego i narciarskiego u partnerów​​ Klubu;

  • Młodzież (Hero)​​ i​​ dorośli (Master)​​ (od 16 roku życia​​ włącznie​​ - osoby urodzone w 2005​​ r. lub wcześniej):

   • otrzymania Softshella Klubowego, po uiszczenia opłaty wstępnej zgodnie z punktem V. ust. 1) poniżej;

   • uczestnictwa w zajęciach, treningach i wyjazdach​​ kilkudniowych na preferencyjnych warunkach cenowych, każdorazowo określonych w ofercie danego treningu lub wyjazdu na stronie​​ nartomaniak.pl; celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że warunki preferencyjne dla Członków Klubu nie łączą się z innymi promocjami lub gratyfikacjami udzielonymi pojedynczym Członkom Klubu;

   • uczestnictwa w 5 (pięciu) pojedynczych treningach narciarskich (jednostkach treningowych) w danym sezonie zimowym bez konieczności uiszczenia opłaty za trening na rzecz Klubu, które odbywają się w dni robocze (od poniedziałku do czwartku) w Ośrodku Góra Dzikowiec w Boguszowie-Gorce lub w Ośrodku NaStoku w Rzeczce; celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że zwolnienie opłaty dotyczy wyłącznie opłaty za trening i w szczególności nie dotyczy opłaty za karnet;

   • uczestnictwa w przyznawaniu nagród w ramach imprezy zakończenia sezonu pn. NartoSummit;

   • uczestnictwa w rozdaniu nagród dla najlepszych Członków Klubu w danym sezonie narciarskim w ramach imprezy zakończenia sezonu pn. NartoSummit;

   • korzystania z preferencyjnych warunków zakupu sprzętu sportowego i narciarskiego u partnerów Klubu.

 • Członkowie Klubu zobowiązani są do:

  • przestrzegania niniejszego Regulaminu;

  • przestrzegania regulaminu prowadzenia szkoleń narciarskich Nartomaniak.pl dostępnego na stronie​​ nartomaniak.pl;

  • przestrzegania przepisów i reguł porządkowych obowiązujących w hotelach, ośrodkach i innych miejscach, w których odbywają się treningi i zajęcia sportowe;

  • regularnego i terminowego wnoszenia opłat z tytułu członkostwa w Klubie;

  • pomocy instruktorom lub trenerom w rozstawianiu i zbieraniu tras slalomu w trakcie treningów narciarskich;

  • punktualnego przybywania na zapisane zajęcia;

  • uczestnictwa w zapisanych zajęciach;

  • przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń instruktora lub trenera prowadzonego zajęcia;

  • powiadamiania instruktora lub trenera prowadzącego zajęcia o stanie zdrowia lub kontuzji lub innych okolicznościach ograniczających lub umożliwiających udział w zajęciach;

  • kierowaniu się zasadami współpracy i koleżeństwa w kontaktach z innymi Członkami Klubu oraz uczestnikami treningów;

  • dbałości o powierzony sprzęt będący własnością Klubu;

  • stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie;

  • utrzymywania porządku w miejscach prowadzenia zajęć;

  • promowania Klubu i jego działalności, w tym partnerów, którzy wspierają Klub, w szczególności podczas wydarzeń sportowych i treningów;

  • prezentowania wzorowej, godnej naśladowania, postawy moralnej, która będzie stanowić wzór dla innych narciarzy.

 • Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiedni sprzęt narciarskiego, w tym kask, umożliwiający udział w treningach i zajęciach sportowych. Klub nie zapewnia Członkowi Klubu sprzętu sportowego.

 • Członek​​ Klubu zobowiązuje się zweryfikować, czy w stosunku do niego występują jakiekolwiek przeciwskazania, w tym zdrowotne, do udziału treningu lub zajęciach, a w przypadku zaistnienia takich przeciwskazań zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Klub, trenera lub instruktora. W przypadku powzięcia przez Klub wątpliwości, Klub może żądać wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów w tym zakresie.

 • OPŁATY

 • Członek Klubu obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty wstępnej z tytułu​​ członkostwa w Klubie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Klubu („Opłata Wstępna”).

 • Począwszy od drugiego sezonu narciarskiego członkostwa w Klubie, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania​​ stałej, rocznej opłaty tytułu członkostwa w Klubie („Opłata Stała”). Opłata Stała płatna jest na rzecz Klubu z góry, tj. przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego, do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.

 • Wysokość Opłaty Stałej oraz termin jej zapłaty na rzecz Klubu jest corocznie ustalana przez Zarząd Klubu i publikowana jest na stronie internetowej​​ ​​ nartomaniak.pl.

 • Opłata Wstępna i Opłata Stała płatna jest na rzecz Klubu na rachunek bankowy Spółki wskazany na stronie internetowej​​ nartomaniak.pl.

 • Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania​​ rachunku bankowego Klubu kwotą wpłaty.

 • Brak wykorzystania przez Członka Klubu z jakichkolwiek świadczeń, do których był uprawniony z tytułu członkostwa w Klubie, w tym nieskorzystanie z zajęć lub treningów w szczególności z przyczyn nieleżących po stronie​​ Klubu, w tym na skutek siły wyższej lub warunków pogodowych, nie może stanowić podstawy do obniżenia Opłaty Wstępnej lub Opłaty Stałej lub żądania zwrotu całości lub części tych opłat lub ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane usługi lub świadczenia.

 • Usługi lub świadczenia objęte Opłatą Wstępną lub Opłatą Stałą, a także inne prawa lub obowiązku Członka Klubu nie mogą być przeniesione na żadną osobę trzecią bez uprzedniej zgody Klubu.

 • Usługi lub świadczenia objęte Opłatą Wstępną lub Opłatą Stałą mogą zostać wykorzystane wyłącznie w sezonie narciarskim, przy czym przyjmuje się, że dany sezon narciarski kończy się 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.

 • TRENINGI I ZAJĘCIA

 • Członkowie Klubu uprawnieni są do uczestnictwa w treningach i zajęciach sportowych, po uprzednim zapisaniu się na takie treningi i zajęcia za pośrednictwem strony internetowej​​ nartomaniak.pl.

 • Zasady składania zapisów na treningi, co do których członek Klubu z tytułu członkostwa w Klubie nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za trening na rzecz Klubu, każdorazowo określane są w na stronie internetowej​​ ​​ nartomaniak.pl. lub w formularzu zapisów na dany trening. W przypadku braku takich informacji, Członek Klubu zgłasza chęć udziału w takim treningu na adres e-mail​​ info@nartomaniak.pl.

 • Treningi i zajęcia sportowe odbywają się zgodnie z terminarzem i grafikiem określonym na stronie internetowej​​ nartomaniak.pl.

 • Treningi i zajęcia sportowe organizowane przez Klub dostępne są także dla innych uczestników nie będących członkami Klubu. Członkowie Klubu zobowiązani są do poszanowania innych uczestników treningów i zajęć sportowych oraz kierowania się wobec takich uczestników zasadami koleżeństwa, a także zobowiązują się do pomocy oraz wskazówek w zakresie​​ techniki jazdy na nartach.

 • Treningi i zajęcia sportowe odbywają się zgodnie z regulaminem prowadzenia szkoleń narciarskich Nartomaniak.pl dostępnego na stronie​​ nartomaniak.pl.

 • USUNIĘCIE Z KLUBU

 • Klub uprawniony jest do usunięcia Członka z Klubu w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  • naruszenia przez Członka Klubu niniejszego Regulaminu lub innych regulaminów obowiązujących Członka Klubu;

  • działania Członka Klubu na szkodę Klubu;

  • działania Członka Klubu naruszającego dobre imię lub renomę Klubu;

  • nieuczenia przez Członka Klubu Opłaty Stałej w określonym terminie.

 • Usunięcie Członka Klubu następuje w formie oświadczenia Spółki przesłanego do Członka Klubu pisemnie lub za pośrednictwem​​ poczty elektronicznej e-mail. Od decyzji o usunięciu z Klubu nie przysługuje odwołanie.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za ujemne następstwa nieujawnienia informacji dotyczących zdrowia Członków Klubu, które mogą mieć wpływ na​​ zagrożenie stanu zdrowia i życia danego Członka Klubu lub stanu zdrowia i życia innych uczestników treningu, zajęć lub szkolenia.

 • Klub, trenerzy oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje Członków Klubu powstałe w trakcie treningów lub zajęć, a wynikłych z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub niestosowania się do instrukcji i poleceń trenerów lub instruktorów.

 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywają się treningi i zajęcia.

 • PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

 • Członek Klubu nie może przenieść całości lub części praw i obowiązków wynikających z członkostwa w Klubie na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki

 • Spółka może w każdym czasie, bez podania przyczyny,​​ zakończyć działalność Klubu.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę odbywa się na zasadach wyrażonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej​​ nartomaniak.pl.

 • Regulamin​​ pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 • Korespondencja drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail jest wiążąca.

 • Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Spółkę. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej​​ nartomaniak.pl.

 • Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 • Wszelkie spory​​ powstałe pomiędzy Członkiem Klubu a Spółką będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwych Sądów powszechnych.

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów. ​​ Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 • Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.04.2021 roku.