fbpx

OWU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

 • OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 • Organizator zobowiązuje się do zorganizowania​​ szkoleń narciarskich, obozów narciarskich lub obozów letnich (dalej łącznie jako „Imprezy Turystyczne”)​​ w sposób profesjonalny, z najwyższą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, o ile ma to zastosowanie, zgodnie​​ z Regulaminem prowadzenia​​ szkoleń narciarskich Nartomaniak.pl dostępny na stronie​​ nartomaniak.pl​​ („Regulamin”).

 • Organizator zobowiązuje się zapewnić, że zajęcia​​ sportowe​​ w ramach​​ Imprez Turystycznych​​ będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

  • Organizator zobowiązuje się do udzielenia pomocy​​ Uczestnikowi, w szczególności do udzielenia:

  • odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej,

  • pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej,

  • oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.

 • OBOWIĄZKI​​ UCZESTNIKA

 • Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji​​ Imprezy​​ Turystycznej.

 • Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że każdy​​ inny Uczestnik​​ Imprezy Turystycznej, który został zgłoszony przez​​ Uczestnika będzie przestrzegał przepisów i reguł porządkowych obowiązujących w hotelach, ośrodkach i innych miejscach, w których realizowana jest​​ Impreza​​ Turystyczna.

 • Uczestnik zobowiązuje się zweryfikować, czy w stosunku do​​ Uczestników​​ Imprezy Turystycznej​​ zgłoszonych przez​​ Uczestnika występują jakiekolwiek przeciwskazania, w tym zdrowotne, do udziału danego​​ Uczestnika w​​ Imprezie Turystycznej, a w przypadku zaistnienia takich przeciwskazań zobowiązuje się​​ niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości, Organizator może żądać wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów w tym zakresie.

 • Uczestnik zobowiązuje się zapoznać​​ Uczestników​​ Imprezy Turystycznej​​ zgłoszonych przez​​ Uczestnika z Regulaminem oraz zapewnić przestrzeganie​​ Regulaminu​​ przez takich​​ Uczestników​​ Imprezy Turystycznej.

 • Uczestnik zobowiązuje się do zapewnienia​​ Uczestnikom​​ Imprezy Turystycznej, których zgłosił​​ odpowiedni sprzęt​​ (w tym​​ narciarskiego, o ile jest to zimowa Impreza Turystyczna, w szczególności​​ kask,​​ umożliwiający udział w​​ szkoleniu narciarskim).

 • WSPÓŁPRACA STRON

 • Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w zakresie organizacji i realizacji​​ Imprezy Turystycznej.

 • CENA

 • Wynagrodzenie Organizatora z tytułu organizacji​​ Imprezy Turystycznej​​ płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Organizatora​​ lub za pośrednictwem odpowiedniego systemu płatności elektronicznych.​​ 

 • Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizator faktur w formie elektronicznej, tj. w pliku *.pdf, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, o ile zajdzie konieczność wystawienia faktury.

 • Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku​​ bankowego Organizatora kwotą wpłaty.

 • Brak wykorzystania przez​​ Uczestnika lub​​ Uczestników zgłoszonych przez​​ Uczestnika jakichkolwiek świadczeń objętych Umową z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, w tym na skutek siły wyższej lub warunków pogodowych, nie może stanowić podstawy do obniżenia ceny​​ Imprezy Turystycznej​​ lub żądania zwrotów pieniężnych za niewykorzystane usługi.

 • Wszystkie ceny​​ Imprez Turystycznych​​ są cenami umownymi. Cena​​ Imprezy Turystycznej​​ jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany (podwyższenia) umownej ceny​​ Imprezy Turystycznej​​ przed rozpoczęciem​​ Imprezy Turystycznej​​ będącej bezpośrednim skutkiem zmiany wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny​​ Imprezy Turystycznej, Organizator każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić​​ Uczestnika pisemnie lub e-mailem o zmianie ceny oraz uzasadnić podwyżkę wskazując sposób jej wyliczenia. W okresie 20 (dwudziestu) dni przed datą​​ Imprezy Turystycznej​​ cena ustalona w umowie z​​ Uczestnikiem nie może być podwyższona.​​ 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Organizator oświadcza, że jest odpowiedzialna za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych niniejszą Umową.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujemne następstwa nieujawnienia informacji dotyczących zdrowia​​ Uczestników​​ Imprezy Turystycznej, które mogą mieć wpływ​​ na zagrożenie stanu zdrowia i życia danego​​ Uczestnika​​ Imprezy Turystycznej​​ lub stanu zdrowia i życia innych​​ Uczestników​​ Imprezy Turystycznej.

 • Organizator oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje​​ Uczestników​​ Imprezy Turystycznej​​ powstałe w trakcie​​ Imprezy Turystycznej,​​ a wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu lub niestosowania się do instrukcji i poleceń instruktorów.

 • Organizator zgodnie z brzmieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ogranicza swą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do jednokrotności ceny​​ Imprezy Turystycznej​​ względem każdego​​ Uczestnika. Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

 • Organizator nie dopuszcza się naruszenia postanowień Umowy, jeśli całkowite lub częściowe niewykonanie przez niego obowiązków wynikających z Umowy spowodowane zostało zdarzeniem o charakterze siły wyższej. Dla celów Umowy oraz OWU termin „siła wyższa" oznacza wszelkie nadzwyczajne zdarzenia dotyczące którejkolwiek ze stron, którym nie​​ można było zapobiec i które pozostają poza jej kontrolą. Siła wyższa obejmuje w szczególności przypadki losowe takie jak pożar, huragan lub inne katastrofy spowodowane siłami natury, epidemie, zarządzenia władzy państwowej lub rządowej, wojnę, zamieszki, powstania, nałożenie embargo, niepokoje społeczne, akty sabotażu oraz strajki generalne.

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Uczestnik może zrezygnować z udziału w​​ Imprezy Turystycznej​​ przed rozpoczęciem​​ Imprezy Turystycznej​​ skutek złożenia przez​​ Uczestnika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy​​ na rzecz Organizatora. Za datę odstąpienia uznaje się datę doręczenia oświadczenia Organizatorowi.

 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone na piśmie lub przesłane na adres e-mail wskazany zgodnie z Umową.

 • W​​ razie odstąpienia od Umowy​​ Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie od umowy określanej i pobieranej przez Biuro Podróży zgodnie z przepisami art. 47 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U.​​ z dnia 2019 r. poz. 548 ze zm.).

 • Organizator podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie opłaty za odstąpienie od Umowy – względem całkowitej wartości zawartej Umowy – kształtują się następująco:

  • do 60 dni przed datą​​ Imprezy Turystycznej​​ – stała opłata manipulacyjna 300 zł/os.,

  • od 59 do 30 dni przed datą​​ Imprezy Turystycznej​​ – do 30% ceny​​ Imprezy Turystycznej,

  • od 29 do 14 dni przed datą​​ Imprezy Turystycznej​​ – do 60% ceny​​ Imprezy Turystycznej,

  • od 13 dni przed datą​​ Imprezy Turystycznej​​ – do 90% ceny​​ Imprezy Turystycznej.

 • Do kalkulacji ostatecznie​​ poniesionych kosztów Organizator może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu i rozliczeniu kosztów​​ Imprezy Turystycznej, z​​ którego​​ Uczestnik nie skorzystał. Rozliczenie kosztów​​ Imprezy Turystycznej​​ nierzadko następuje dopiero po zakończeniu danego sezonu zimowego. Organizator w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu​​ Uczestnikowi​​ zapłaconej kwoty za​​ Imprezę Turystyczną​​ pomniejszonej o​​ opłatę za odstąpienie od Umowy, obliczoną na podstawie szacunkowych, historycznych kosztów określonych w punkcie powyżej. Jeżeli po kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów zajdzie konieczność zwrócenia​​ Uczestnikowi części opłaty – Organizator niezwłocznie zwróci​​ Uczestnikowi należną kwotę.

 • Uczestnik uprawniony jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, które pozwala uniknąć lub znacznie ograniczyć koszty​​ Uczestnika związane z rezygnacją z​​ Imprezy Turystycznej​​ lub odstąpieniem od Umowy. ​​ 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 • Uczestnik może bez zgody Organizatora i w dowolnym czasie, przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w​​ Imprezie Turystycznej​​ wszystkie przysługujące mu z Umowy uprawnienia oraz obowiązki. Zawiadomienie o przeniesieniu uprawnień i obowiązków z Umowy musi być dostarczone Organizatorowi na trwałym nośniku.

 • Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy Kodeks cywilnego.

 • Strony oświadczają, że korespondencja drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail jest wiążąca.

 • W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było lub stało się w całości lub w części nieważne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. Wówczas Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu zastąpienia częściowo lub całkowicie nieważnego po stanowienia, postanowieniem skutecznym, które możliwie najlepiej odzwierciedla cel gospodarczy postanowienia, które ma zostać zastąpione.

 • Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.

 • Ogólne warunki umów obowiązują od 15.04.2021​​ r.