OWU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

 • OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 • Organizator zobowiązuje się do zorganizowania Szkolenia w sposób profesjonalny, z najwyższą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Regulaminem prowadzenia​​ szkoleń narciarskich Nartomaniak.pl dostępny na stronie​​ nartomaniak.pl​​ („Regulamin”).

 • Organizator zobowiązuje się zapewnić, że zajęcia w ramach Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

  • Organizator zobowiązuje się do udzielenia pomocy Uczestnikowi, w szczególności do udzielenia:

  • odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej,

  • pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej,

  • oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.

 • OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 • Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej.

 • Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że każdy uczestnik Szkolenia, który został zgłoszony przez Uczestnika będzie przestrzegał przepisów i reguł porządkowych obowiązujących w hotelach, ośrodkach i innych miejscach, w których realizowana jest impreza turystyczna.

 • Uczestnik zobowiązuje się zweryfikować, czy w stosunku do uczestników Szkolenia zgłoszonych przez Uczestnika występują jakiekolwiek przeciwskazania, w tym zdrowotne, do udziału danego uczestnika w Szkoleniu, a w przypadku zaistnienia takich przeciwskazań zobowiązuje się​​ niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości, Organizator może żądać wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów w tym zakresie.

 • Uczestnik zobowiązuje się zapoznać uczestników Szkolenia zgłoszonych przez Uczestnika z Regulaminem oraz zapewnić przestrzeganie przez takich uczestników Szkolenia Regulaminu.

 • Uczestnik zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom Szkolenia, których zgłosił do Szkolenia odpowiedni sprzęt narciarskiego, w tym kask, umożliwiający udział w Szkoleniu.

 • WSPÓŁPRACA STRON

 • Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w zakresie organizacji i realizacji Szkolenia.

 • CENA

 • Wynagrodzenie Organizatora z tytułu organizacji Szkolenia płatne będzie przelewem na rachunek bankowy​​ Organizatora.

 • Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizator faktur w formie elektronicznej, tj. w pliku *.pdf, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, o ile zajdzie konieczność wystawienia faktury.

 • Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora kwotą wpłaty.

 • Brak wykorzystania przez Uczestnika lub uczestników zgłoszonych przez Uczestnika jakichkolwiek świadczeń objętych Umową z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, w tym na skutek siły wyższej lub warunków pogodowych, nie może stanowić podstawy do obniżenia ceny Szkolenia lub żądania zwrotów pieniężnych za niewykorzystane usługi.

 • Wszystkie ceny Szkoleń są cenami umownymi. Cena Szkolenia jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany (podwyższenia) umownej ceny Szkolenia przed rozpoczęciem Szkolenia będącej bezpośrednim skutkiem zmiany wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny Szkolenia, Organizator każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić​​ Uczestnika pisemnie lub e-mailem o zmianie ceny oraz uzasadnić podwyżkę wskazując sposób jej wyliczenia. W okresie 20 (dwudziestu) dni przed datą Szkolenia cena ustalona w umowie z Uczestnikiem nie może być podwyższona.​​ 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Organizator oświadcza, że jest odpowiedzialna za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych niniejszą Umową.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujemne następstwa nieujawnienia informacji dotyczących zdrowia uczestników Szkolenia, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia danego uczestnika Szkolenia lub stanu zdrowia i życia innych uczestników Szkolenia.

 • Organizator oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje uczestników Szkolenia powstałe w trakcie Szkolenia, a wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu lub niestosowania się do instrukcji i poleceń instruktorów.

 • Organizator zgodnie z brzmieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ogranicza swą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do jednokrotności ceny Szkolenia względem każdego Uczestnika. Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

 • Organizator nie dopuszcza się naruszenia postanowień Umowy, jeśli całkowite lub częściowe niewykonanie przez niego obowiązków wynikających z Umowy spowodowane zostało zdarzeniem o charakterze siły wyższej. Dla celów Umowy oraz OWU termin „siła wyższa" oznacza wszelkie nadzwyczajne zdarzenia dotyczące którejkolwiek ze stron, którym​​ nie można było zapobiec i które pozostają poza jej kontrolą. Siła wyższa​​ obejmuje w szczególności przypadki losowe takie jak pożar, huragan lub inne katastrofy spowodowane siłami natury, epidemie, zarządzenia władzy państwowej lub rządowej, wojnę, zamieszki, powstania, nałożenie embargo, niepokoje społeczne, akty sabotażu oraz strajki generalne.

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkolenia przed rozpoczęciem Szkolenia skutek złożenia przez Uczestnika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na rzecz Organizatora. Za datę odstąpienia uznaje się datę doręczenia oświadczenia Organizatorowi.

 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone na piśmie lub przesłane na adres e-mail wskazany zgodnie z Umową.

 • W ​​ razie odstąpienia od Umowy Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie od umowy określanej i pobieranej przez Biuro Podróży zgodnie z przepisami art. 47 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U.​​ z dnia 2019 r. poz. 548 ze zm.).

 • Organizator podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie opłaty za odstąpienie od Umowy – względem całkowitej wartości zawartej Umowy – kształtują się następująco:

  • do 60 dni przed datą Szkolenia – stała opłata manipulacyjna 300 zł/os.,

  • od 59 do 30 dni przed datą Szkolenia – do 30% ceny Szkolenia,

  • od 29 do 14 dni przed datą Szkolenia – do 60% ceny Szkolenia,

  • od 13 dni przed datą Szkolenia – do 90% ceny Szkolenia.

 • Do kalkulacji ostatecznie​​ poniesionych kosztów Organizator może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu i rozliczeniu kosztów Szkolenia, z ​​ którego Uczestnik nie skorzystał. Rozliczenie kosztów Szkolenia nierzadko następuje dopiero po zakończeniu danego sezonu zimowego. Organizator w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu Uczestnikowi ​​ zapłaconej kwoty za Szkolenie pomniejszonej o ​​ opłatę za odstąpienie od Umowy, obliczoną na podstawie szacunkowych, historycznych kosztów określonych w punkcie powyżej. Jeżeli po kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów zajdzie konieczność zwrócenia Uczestnikowi części opłaty – Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi należną kwotę.

 • Uczestnik uprawniony jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, które pozwala uniknąć lub znacznie ograniczyć koszty Uczestnika związane z rezygnacją ze Szkolenia lub odstąpieniem od Umowy. ​​ 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 • Uczestnik może bez zgody Organizatora i w​​ dowolnym czasie, przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Szkoleniu wszystkie przysługujące mu z Umowy uprawnienia oraz obowiązki. Zawiadomienie o przeniesieniu uprawnień i obowiązków z Umowy musi być dostarczone Organizatorowi na trwałym nośniku.

 • Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy Kodeks cywilnego.

 • Strony oświadczają, że korespondencja drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail jest wiążąca.

 • W przypadku,​​ gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było lub stało się w całości lub w części nieważne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. Wówczas Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu zastąpienia częściowo lub całkowicie nieważnego po stanowienia, postanowieniem skutecznym, które możliwie najlepiej odzwierciedla cel gospodarczy postanowienia, które ma zostać zastąpione.

 • Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.

 • Ogólne warunki umów obowiązują od 1.04.2020 r.