fbpx

Regulamin treningów

REGULAMIN TRENINGÓW

 • Organizatorem szkoleń narciarskich („Szkolenie”) jest Nartomaniak sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000604039) („Organizator”).

 • W Szkoleniach mogą brać udział wszyscy zainteresowania nauką i​​ doskonaleniem jazdy na nartach, w tym jazdy sportowej na tyczkach, po uprzednim przesłaniu zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej​​ www.nartomaniak.pl​​ i akceptacji​​ takiego zgłoszenia przez Organizatora. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest uprzednie uiszczenie opłaty za Szkolenie w pełnej wysokości.

 • W zakresie Szkoleń odbywających się w ramach obozów (w tym NartoWeekendów lub obozów zagranicznych), pozostałe prawa i obowiązki uczestnika Szkolenia określone są w umowie zawartej z Organizatorem, która dotyczy takiego obozu.

 • Szkolenia odbywają się wyłącznie we wskazanych przez Organizatora miejscach i ośrodkach narciarskich i w wyznaczonych przez Organizatora terminach.

 • Każdy uczestnik Szkolenia zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i reguł porządkowych obowiązujących w miejscu, w którym organizowane są Szkolenia, a także regulaminu danego Szkolenia, o ile Organizator przyjmie taki regulamin.

 • Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do posiadania kasku ochronnego i odpowiednich ochraniaczy, a także odpowiedniego sprzętu. Organizator nie zapewnia uczestnikom żadnego sprzętu.

 • Zabrania się jazdy na nartach w rozpuszczonych włosach. Jazda w taki sposób może narazić uczestnika​​ na zahaczenie lub zaczepienie o element wyciągu narciarskiego.

 • Zabrania się ubierania szalików wystających spod stroju, jak również innych części garderoby, które mogłyby narazić uczestnika Szkolenia na zahaczenie lub zaczepienie o element wyciągu narciarskiego lub innego narciarza.

 • Każdy uczestnik Szkolenia z zakresu jazdy sportowej na tyczkach („Trening”) powinien mieć na uwadze niebezpieczeństwo uderzenia w tyczkę oraz powinien uwzględniać możliwość wjazdu przypadkowych narciarzy na slalom.

 • Każdy uczestnik Treningu narciarskiego startuje na trasę slalomu po wyraźnym sygnale startowym osoby prowadzącej Treningi.

 • Na wyznaczonej trasie slalomu mogą znajdować się tylko uczestnicy zgłoszeni do Treningu.

 • Uczestnicy Szkoleń biorą udział w Szkoleniach na​​ własną odpowiedzialność.

 • Każdy uczestnik Szkolenia zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia, które obejmuje ochroną ubezpieczeniową udział w Szkoleniu, w tym ubezpieczenia OC, KL i NNW.

 • Każdy uczestnik Szkolenia zobowiązany jest stosować się do poleceń instruktora Szkolenia lub pracownika obsługi wyciągu, pod rygorem wydalenia ze Szkolenia.

 • Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych w miejscu odbywania Szkolenia.

 • Każdy uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Szkoleń.

 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez uczestnika Szkolenia, osoba prowadząca Szkolenie uprawniona jest do wykluczenia takiego uczestnika ze Szkolenia. W takiej sytuacji zwrot opłaty za Szkolenie i karnet nie przysługuje.

 • Osobami​​ upoważnionymi do prowadzenia treningów z upoważnienia Organizatora są trenerzy wskazani na stronie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyny.

 • W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Treningu, opłata za Trening nie podlega zwrotowi w jakiejkolwiek części.

 • Zasady rezygnacji ze Szkoleń odbywających się w ramach obozów (w tym NartoWeekendów lub obozów zagranicznych) określone są w umowie z Organizatorem, która dotyczy takiego obozu.

 • Regulamin treningów obowiązuje od dnia​​ 1.04.2020 r.