fbpx

Polityka prywatności

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Tobie to ustalić.

Administrator Danych Osobowych

Nartomaniak sp. z o.o.

Jak możesz się z nami skontaktować?

 •       Mail: info@nartomaniak.pl

Jakie dane przetwarzamy?

 •       Przede wszystkim: Imię, Nazwisko, Nr telefonu, Adres mail,
 •       Inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli świadczyć nasze usługi

W jakich celach przetwarzamy dane?

 •       W celu prawidłowej realizacji umowy,
 •       W celu wysyłania informacji na temat naszych treningów,
 •       W celu analizy statystycznej zachowań osób odwiedzających naszą stronę (cookies),

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

 •       Są nam niezbędne do wykonania umowy,
 •       Jest to nasz uzasadniony interes jako Administratora,
 •       Osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę,

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

 •       Pozyskaliśmy je podczas osobistego kontaktu bezpośrednio od osoby, której dotyczą,
 •       Pozyskaliśmy je poprzez formularze znajdujące się na naszej stronie bezpośrednio od osoby, której dotyczą,

Kiedy i w jaki sposób informujemy o przetwarzaniu?

 •       Bezpośrednio w momencie kiedy zbieramy dane od osoby, której dotyczą,
 •       Nie później niż w ciągu 30 dni od pozyskania danych w sposób pośredni,
 •       Najpóźniej podczas pierwszego kontaktu z osobą, której dany dotyczą,
 •       Klauzule informacyjne są zamieszczone na naszych dokumentach i na tej stronie

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane przetwarzamy?

Wszystkie uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z nami drogą elektroniczną (wysyłając mail lub wypełniając formularz na stronie) albo pocztą tradycyjna. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać, jakiego procesu albo jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

 •       Prawo dostępu do danych – masz prawo uzyskać od nas informacje o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 •       Prawo do sprostowania danych – masz prawo żądać, żebyśmy sprostowali Twoje nieprawidłowe dane lub je uzupełnili, jeżeli są niekompletne.
 •       Prawo do usunięcia danych – masz prawo żądać, żebyśmy usunęli Twoje dane jeżeli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do realizowania celu, w którym je przetwarzamy.
 •       Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo żądać, żebyśmy ograniczyli przetwarzanie danych.
 •       Prawo do przenoszenia danych – masz prawo przenieść swoje dane do innego podmiotu.
 •       Prawo do sprzeciwu – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 •       Prawo do wniesienia skargi – masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że nie respektujemy Twoich praw dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są współpracujące z nami podmioty.

Okres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane tak długo jak jest to niezbędne do osiągnięciu celu, w którym są przetwarzane.

Podstawowe pojęcia związane z RODO

 •       RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 •       Administrator – To osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe.
 •       Podmiot przetwarzający – to osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 •       Dane osobowe – to jakiekolwiek informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną.
 •       Przetwarzanie danych osobowych – to każde działanie dotyczące danych osobowych.
 •       Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – Przetwarzanie danych osobowych musi być zgodne z prawem. Przetwarzamy dane osobowe w przypadku otrzymania wyraźnej zgody od osoby, której dane dotyczą albo w przypadku spełnienia jednej z przesłanek legalizujących przetwarzanie wymienionych w RODO. Informujemy o wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem jak najprostszym językiem, w sposób wyczerpujący.
 •       Zasada minimalizacji i adekwatności danych – Możemy przetwarzać jedynie te dane, które są rzeczywiście niezbędne, by zrealizować dany cel. Dane osobowe powinny być przetwarzane tylko w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można w rozsądny sposób osiągnąć innymi sposobami.
 •       Zasada prawidłowości danych – Naszym obowiązkiem jako administratora jest, aby przetwarzane dane były prawidłowe, aktualne i dokładne. Podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie sprostowane lub usunięte.
 •       Zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych – Dane osobowe mogą być przez nas zbierane jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te przetwarzamy.
 •       Zasada integralności i poufności danych – Naszym obowiązkiem jest stosować takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, żeby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 •       Zasada rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.