Regulamin klubu

REGULAMIN KLUBU NARCIARSKIEGO
NARTOMANIAK

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  • Klub narciarski pn. „Nartomaniak” (dalej „Klub”) prowadzony jest przez spółkę Nartomaniak sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000604039), adres: ul. Jesionowa 32/9, 50-504 Wrocław (dalej „Spółka”).
  • Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa m.in. prawa i obowiązki Członków Klubu, zasady przystępowania do Klubu oraz zasady usuwania Członków Klubu.
 2. ZASADY OGÓLNE
  • Klub jest organizatorem zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu narciarstwa alpejskiego oraz całorocznych zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.
  • Zajęcia organizowane są w formie:
 • pojedynczych (maksymalnie 2 godziny) jednostek treningowych, organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego;
 • trzydniowych treningów pn. „NartoWeekend” organizowanych w Polsce i za granicą;
 • kilkudniowych wyjazdów treningowych w Polsce i za granicą.
  • Klubem kieruje Zarząd Spółki.
  • W ramach organizowanych zajęć sportowych Klub uprawniony jest do dokonywania podziału uczestników pod względem wieku i poziomu zaawansowania. Podział ten wyznaczany jest przez Klub, trenera lub instruktora, a ewentualne przeniesienia możliwe tylko i wyłącznie po akceptacji Klubu, trenera lub instruktora.
 1. CZŁONKOSTWO W KLUBIE
  • Członkiem Klubu jest osoba, która zainteresowana jest uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub oraz:
 • wypełni formularz zgłoszenia do Klubu dostępny na stronie nartomaniak.pl, który następnie zostanie zaakceptowany przez Zarząd Spółki;
 • dokona zapłaty opłaty wstępnej z tytułu członkostwa w Klubie;
 • terminowo dokonywać będzie opłat okresowych z tytułu członkostwa w Klubie;
 • posiada ważną legitymację potwierdzającą członkostwo w Klubie.
  • Wypełniając formularz zgłoszenia do Klubu, o którym mowa w punkcie 3.1. lit. (a) powyżej, Członek Klubu akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  • Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą opiekuna prawnego.
  • Formularze o przyjęcie do Klubu rozpatrywane są wyłącznie w okresie od 30 marca do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego. Formularze przesłane do Klubu w okresie innym niż wskazany powyżej nie będą rozpatrywane lub będą rozpatrywane w okresie późniejszym.
  • Decyzję o przyjęciu do Klubu Spółka podejmuje według własnego uznania, w tym w szczególności nie wymaga uzasadnienia decyzja o odmowie przyjęcia do Klubu.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU
  • Członkowie Klubu uprawnieni są do:
   • Juniorzy (do 16 roku życia):
  • otrzymania Softshella Klubowego, po uiszczenia opłaty wstępnej zgodnie z punktem 5.1 poniżej;
  • uczestnictwa w zajęciach, treningach i wyjazdach kilkudniowych na preferencyjnych warunkach cenowych, każdorazowo określonych w ofercie danego treningu lub wyjazdu na stronie nartomaniak.pl; celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że warunki preferencyjne dla Członków Klubu nie łączą się z innymi promocjami lub gratyfikacjami udzielonymi pojedynczym Członkom Klubu;
  • uczestnictwa w pojedynczych treningach (jednostkach treningowych) w pierwszym sezonie członkostwa bez konieczności uiszczenia opłaty za trening na rzecz Klubu, które odbywają się w dni robocze w Ośrodku Góra Dzikowiec w Boguszowie-Gorce lub w Ośrodku NaStoku w Rzeczce; celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że zwolnienie opłaty dotyczy wyłącznie opłaty za trening i w szczególności nie dotyczy opłaty za karnet;
  • uczestnictwa w przyznawaniu nagród w ramach imprezy zakończenia sezonu pn. NartoSummit;
  • uczestnictwa w rozgadaniu nagród dla najlepszych Członków Klubu w danym sezonie narciarskim w ramach imprezy zakończenia sezonu pn. NartoSummit;
  • korzystania z preferencyjnych warunków zakupu sprzętu sportowego i narciarskiego u partnerów Klubu;
   • Seniorzy i Mastersi (od 16 roku życia):
  • otrzymania Softshella Klubowego, po uiszczenia opłaty wstępnej zgodnie z punktem 5.1 poniżej;
  • uczestnictwa w zajęciach, treningach i wyjazdach kilkudniowych na preferencyjnych warunkach cenowych, każdorazowo określonych w ofercie danego treningu lub wyjazdu na stronie nartomaniak.pl; celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że warunki preferencyjne dla Członków Klubu nie łączą się z innymi promocjami lub gratyfikacjami udzielonymi pojedynczym Członkom Klubu;
  • uczestnictwa w 5 (pięciu) pojedynczych treningach (jednostkach treningowych) w miesiącu bez konieczności uiszczenia opłaty za trening na rzecz Klubu, które odbywają się w dni robocze w Ośrodku Góra Dzikowiec w Boguszowie-Gorce lub w Ośrodku NaStoku w Rzeczce; celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że zwolnienie opłaty dotyczy wyłącznie opłaty za trening i w szczególności nie dotyczy opłaty za karnet;
  • uczestnictwa w przyznawaniu nagród w ramach imprezy zakończenia sezonu pn. NartoSummit;
  • uczestnictwa w rozgadaniu nagród dla najlepszych Członków Klubu w danym sezonie narciarskim w ramach imprezy zakończenia sezonu pn. NartoSummit;
  • korzystania z preferencyjnych warunków zakupu sprzętu sportowego i narciarskiego u partnerów Klubu.
   • Członkowie Klubu zobowiązani są do:
  • przestrzegania niniejszego Regulaminu;
  • przestrzegania regulaminu prowadzenia szkoleń narciarskich Nartomaniak.pl dostępnego na stronie nartomaniak.pl;
  • przestrzegania przepisów i reguł porządkowych obowiązujących w hotelach, ośrodkach i innych miejscach, w których odbywają się treningi i zajęcia sportowe;
  • regularnego i terminowego wnoszenia opłat z tytułu członkostwa w Klubie;
  • pomocy instruktorom lub trenerom w rozstawianiu i zbieraniu tras slalomu w trakcie treningów narciarskich;
  • punktualnego przybywania na zapisane zajęcia;
  • uczestnictwa w zapisanych zajęciach;
  • przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń instruktora lub trenera prowadzonego zajęcia;
  • powiadamiania instruktora lub trenera prowadzącego zajęcia o stanie zdrowia lub kontuzji lub innych okolicznościach ograniczających lub umożliwiających udział w zajęciach;
  • kierowania się zasadami współpracy i koleżeństwa w kontaktach z innymi Członkami Klubu;
  • dbałości o powierzony sprzęt będący własnością Klubu;
  • stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie;
  • utrzymywania porządku w miejscach prowadzenia zajęć.
   • Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiedni sprzęt narciarskiego, w tym kask, umożliwiający udział w treningach i zajęciach sportowych. Klub nie zapewnia Członkowi Klubu sprzętu sportowego.
   • Członek Klubu zobowiązuje się zweryfikować, czy w stosunku do niego występują jakiekolwiek przeciwskazania, w tym zdrowotne, do udziału treningu lub zajęciach, a w przypadku zaistnienia takich przeciwskazań zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Klub, trenera lub instruktora. W przypadku powzięcia przez Klub wątpliwości, Klub może żądać wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów w tym zakresie.
 1. OPŁATY
  • Członek Klubu obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty wstępnej z tytułu członkostwa w Klubie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Klubu potwierdzenia przyjęcia do Klubu („Opłata Wstępna”).
  • Począwszy od drugiego sezonu narciarskiego członkostwa w Klubie Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania stałej, rocznej opłaty tytułu członkostwa w Klubie („Opłata Stała”). Opłata Stała płatna jest na rzecz Klubu z góry, tj. przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego, do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.
  • Aktualna wysokość Opłaty Wstępnej i Opłaty Stałej dostępna jest na stronie internetowej nartomaniak.pl.
  • Opłata Wstępna i Opłata Stała płatna jest na rzecz Klubu na rachunek bankowy Spółki wskazany na stronie internetowej nartomaniak.pl.
  • Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Klubu kwotą wpłaty.
  • Brak wykorzystania przez Członka Klubu z jakichkolwiek świadczeń, do których był uprawniony z tytułu członkostwa w Klubie, w tym nieskorzystanie z zajęć lub treningów z przyczyn nieleżących po stronie Klubu, w tym na skutek siły wyższej lub warunków pogodowych, nie może stanowić podstawy do obniżenia Opłaty Wstępnej lub Opłaty Stałej lub żądania zwrotów pieniężnych za niewykorzystane usługi lub świadczenia.
 2. TRENINIGI I ZAJĘCIA
  • Członkowie Klubu uprawnieni są do uczestnictwa w treningach i zajęciach sportowych, po uprzednim zapisaniu się na takie treningi i zajęcia za pośrednictwem strony internetowej nartomaniak.pl.
  • Treningi i zajęcia sportowe są odpłatne na zasadach określonych na stronie nartomaniak.pl..
  • Treningi i zajęcia sportowe odbywają się zgodnie z terminarzem i grafikiem określonym na stronie internetowej nartomaniak.pl.
  • Treningi i zajęcia sportowe organizowane przez Klub dostępne są także dla innych uczestników nie będących członkami Klubu. Członkowie Klubu zobowiązani są do poszanowania innych uczestników treningów i zajęć sportowych oraz kierowania się wobec takich uczestników zasadami koleżeństwa, a także zobowiązują się do pomocy oraz wskazówek w zakresie techniki jazdy na nartach.
  • Treningi i zajęcia sportowe odbywają się zgodnie z regulaminem prowadzenia szkoleń narciarskich Nartomaniak.pl dostępnego na stronie nartomaniak.pl.
 3. USUNIĘCIE Z KLUBU
  • Klub uprawniony jest do usunięcia Członka z Klubu w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 • naruszenia przez Członka Klubu niniejszego Regulaminu lub innych regulaminów obowiązujących Członka Klubu;
 • działania Członka Klubu na szkodę Klubu;
 • działania Członka Klubu naruszającego dobre imię lub renomę Klubu;
 • nieuczenia przez Członka Klubu Opłaty Stałej w określonym terminie.
  • Usunięcie Członka Klubu następuje w formie oświadczenia Spółki przesłanego do Członka Klubu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Od decyzji o usunięciu z Klubu nie przysługuje odwołanie.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • Klub nie ponosi odpowiedzialności za ujemne następstwa nieujawnienia informacji dotyczących zdrowia Członków Klubu, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia danego Członka Klubu lub stanu zdrowia i życia innych uczestników treningu, zajęć lub szkolenia.
  • Klub, trenerzy oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje Członków Klubu powstałe w trakcie treningów lub zajęć, a wynikłych z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub niestosowania się do instrukcji i poleceń trenerów lub instruktorów.
  • Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywają się treningi i zajęcia.
 2. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
  • Członek Klubu nie może przenieść całości lub części praw i obowiązków wynikających z członkostwa w Klubie na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki
  • Spółka może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć działalność Klubu.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę odbywa się na zasadach wyrażonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej nartomaniak.pl.
  • Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  • korespondencja drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail jest wiążąca.
  • Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Spółkę. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej nartomaniak.pl.
  • Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
  • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Członkiem Klubu a Spółką będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwych Sądów powszechnych.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów.  Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.