fbpx

Regulamin sklepu

Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne na stronie nartomaniak.pl (dalej Sklep) przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej i jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk produktu.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamówionego produktu.
 4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 5. Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy w dniu składania zamówienia. Zamówienie nie opłacone zostanie automatycznie anulowane a Sklep jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 6. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia . W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Sklep i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone jedynie z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia).
 2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 3. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym na rachunek Sklepu
 4. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep pełnej płatności.
 5. Zamówione wysyłane są raz w tygodniu w każdy piątek.

Realizacja zamówień

 1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 2. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Sklep może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów jest Nartomaniak sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jesionowej 32/9.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

 

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających treści marketingowe. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory powstałe między Klientem, a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo polskie.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny.
 4. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie Sklepu.
 5. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie Sklepu.
 6. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2020 r.