fbpx

Warunki rezygnacji

WARUNKI REZYGNACJI ZE SZKOLENIA

Wyciąg z Ogólnych Warunków Umów

 

VI.​​ ODSTĄPIENIE​​ OD UMOWY

 

 • Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkolenia przed rozpoczęciem Szkolenia skutek złożenia przez Uczestnika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy​​ na rzecz Organizatora. Za datę odstąpienia uznaje się datę doręczenia oświadczenia Organizatorowi.

 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone na piśmie lub przesłane na adres e-mail wskazany zgodnie z Umową.

 • W ​​ razie odstąpienia od Umowy​​ Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie od umowy określanej i pobieranej przez Biuro Podróży zgodnie z przepisami art. 47 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U.​​ z dnia 2019 r. poz. 548 ze zm.).

 • Organizator podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie opłaty za odstąpienie od Umowy – względem całkowitej wartości zawartej Umowy – kształtują się następująco:

  • do 60 dni przed datą Szkolenia – stała opłata manipulacyjna 300 zł/os.,

  • od 59 do 30 dni przed datą Szkolenia – do 30% ceny Szkolenia,

  • od 29 do 14 dni przed datą Szkolenia – do 60% ceny Szkolenia,

  • od 13 dni przed datą Szkolenia – do 90% ceny Szkolenia.

 • Do kalkulacji ostatecznie​​ poniesionych kosztów Organizator może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu i rozliczeniu kosztów Szkolenia, z ​​ którego Uczestnik nie skorzystał. Rozliczenie kosztów Szkolenia nierzadko następuje dopiero po zakończeniu danego sezonu zimowego. Organizator w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu Uczestnikowi ​​ zapłaconej kwoty za Szkolenie pomniejszonej o ​​ opłatę za odstąpienie od Umowy, obliczoną na podstawie szacunkowych, historycznych kosztów określonych w punkcie powyżej. Jeżeli po kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów zajdzie konieczność zwrócenia Uczestnikowi części opłaty – Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi należną kwotę.

 • Uczestnik uprawniony jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, które pozwala uniknąć lub znacznie ograniczyć koszty Uczestnika związane z rezygnacją ze Szkolenia lub odstąpieniem od Umowy. ​​